Tjenester vi tilbyr

Sårbarhetsovervåkning

Sårbarhetsvarsler for produkter og løsninger kommer fra produsenter, fra sikkerhetsorganisasjoner eller fra uavhengige kilder. KraftCERT gir også sine medlemmer strategisk rådgivning rundt håndtering av og eventuell omgåelse av sårbarheter.

Trusseletterretning

Relevante angrepsvarsler kan komme fra sikkerhetspartnere eller fra selskaper nasjonalt eller internasjonalt som er under angrep KraftCERT vil tolke informasjonen som tilkommer, og om nødvendig etterprøve varsler slik at medlemmene får så korrekt og relevant informasjonen så tidlig som mulig. KraftCERT vil alltid foreta en vurdering av truslene og gi medlemmene en vurdering av alvorlighetsgrad og anbefalte konkrete mottiltak.

Deteksjon

Alle vet at perimetersikring er et bevegelig mål og med flere og mer ressurssterke angripere i kombinasjon med økning i antall nettbaserte tjenester er det uunngåelig at man får ondsinnet aktivitet innenfor selskapets grenser. Tidlig deteksjon av slik aktivitet og riktig forståelse av sikkerhetsmessig kompromitteringer er viktig

Incident response/hendelseshåndtering

KraftCERT bistår selskapene med å bedre evnen til å håndtere hendelser og bistår med tilrettelegging av planverk for hendelseshåndtering. Det gis også rådgivning rundt logging, innsamling og korrelering og noe analyse av mistenkelige dokumenter eller lenker/nettsteder. KraftCERT bistår selskapene ved hendelser og gjennom avtalen har også selskapet mulighet for å tilkalle mIRT, mnemonics profesjonelle incident response team.

Rådgivning

Uavhengig rådgivning ettersom KraftCERT har god oversikt over forskjellige sikkerhetsløsninger, og kan gi veiledning i hva slags løsninger som vil være nødvendig til forskjellige formål og bistand så man kan gjøre gode valg, både økonomisk og sikkerhetsmessig. Områder som er aktuelle for rådgivning er medlemsstyrt, slik at her vil målet være bevegelig.

Øvelser

KraftCERT kan bistå medlemmene enten med rådgivning eller bistand til å arrangere øvelse lokalt, eller å delta aktivt i øvelsen eller være responscelle der det er ønsket.

Kursing

KraftCERT vil avholde noen kurs som for sine medlemmer i hendelseshåndtering og i sikkerhetsspørsmål som er relevante for selskapene og for kravene i beredskapsforskriften.

Copyright © KraftCERT AS 2020.